Компарација

Математика без прибор е како автомобил без бензин.

Микс

Алгебра, Геометрија, Тригонометрија, Аритметика, Стереометрија, Планиметрија, ....

Меѓумолекуларни сили

Табла и креда, пример за ахтезија.